Date: 26 January, 2008
Time: 2.30 – 5.30pm
Venue: Galerie Quynh, 65 De Tham Street, District 1, HCMC
Moderators: Zoe Butt, Philippe Peycam (Director, Center for Khmer Studies, Siem Reap, Cambodia)*
Panel Members: Nguyễn Đức Tú, Rich Streitmatter-Tran, Nguyễn UuDam, Nguyễn Như Huy, Trần Lương

This panel discussion is held in conjunction with the exhibition Diary of a Travelling City (opening January 25). This will be an informal afternoon of discussion, and is open to the general public. Translation provided in Vietnamese and English.

In English the term ‘local’ pertains to or is characterized by place, or a position in a particular space. In Vietnamese, the term for local, ‘dia phuong’, means literally ‘birth place, or of a particular region. How do these two terms cause, disrupt or nurture ideas of belonging to a community, to a place, to a city?

How do personal experiences of travel and migration alter or define ideas of the local, whether they be career or leisure motivated? How does the concept of arrival and departure affect an understanding of belonging to an artistic community? How does the movement of livelihood from country to city visually, culturally, socially affect an artistic practice? How do ideas of civic, social and cultural standards become innovated, problematic or provoked as a result of personal experience and movement across various geographies? How does this experience alter a return to the local?

Cuộc thảo luận hội đồng này sẽ được tổ chức kết hợp cùng triển lãm 'Nhật Ký Thành Phố Chuyển Động'  (khai mạc vào ngày 25 tháng 1). Đây sẽ là một buổi chiều thảo luận trong không khí thân mật, thoải mái, và mở cửa cho tất cả công chúng. Buổi hội thảo có phiên dịch Việt và Anh. 

Trong tiếng Anh, từ "địa phương" gắn liền hoặc được đặc trưng bởi một nơi chốn, hoặc một vị trí trong một không gian cụ thể. Trong tiếng Việt, từ "địa phương" có nghĩa đen là: "nơi sinh ra, hoặc thuộc một vùng nhất định nào đó". Làm sao để hai cách gọi này làm phát sinh, làm lung lay hoặc nung nấu những ý niệm về sự thuộc về một cộng đồng, một nơi chốn, một thành phố?

Làm sao mà những trải nghiệm cá nhân trong những chuyến xê dịch và di cư thay đổi và định hình ý nghĩ về địa phương, rằng liệu họ có bị nghề nghiệp và sự thư nhàn thúc đẩy? Ý niệm về sự đi và đến tác động lên quan niệm về việc thuộc về cộng đồng nghệ thuật như thế nào? Sự chuyển dịch sinh sống giữa đất nước và thành thị tác động thực hành nghệ thuật theo cách nhìn, văn hóa và xã hội ra sao? Tại sao ý nghĩ về chuẩn mẫu công dân, xã hội và văn hóa trở nên đổi mới, mơ hồ và khiêu khích như là kết quả của trải nghiệm cá nhân và chuyển dịch giữa nhiều vùng địa lí khác nhau? Trải nghiệm này thay đổi việc trở về lại địa phương như thế nào?  


* Philippe Peycam holds a doctorate in Vietnamese History, School of Oriental and African Studies, University of London. Prior to his post at the Center for Khmer Studies, he lived in Vietnam and was involved in many knowledge-based capacity building projects. He is co-author of a book on Saigon's architectural heritage (in French and Vietnamese). Currently he is working on the publication of his doctoral dissertation on Southern Vietnamese Political Culture in the early 1920s. * Philippe Peycam đã đạt bằng tiến sĩ về Lịch sử Việt Nam, tại Trường nghiên cứu Đông Phương học và Châu Phi, Đại học London. Trước khi công tác tại Trung tâm nghiên cứu Khmer, ông sống tại Việt Nam và tham gia nhiều dự án nâng cao năng lực kiến thức. Ông là đồng tác giả cuốn Di sản kiến trúc Sài Gòn (viết bằng tiếng Việt và Pháp). Hiện tại ông đang trong tiến trình xuất bản cuốn nghị luận tiến sĩ về Văn hóa chính trị miền Nam Việt Nam trong những năm 1920.

Sponsored by:

Vietnam Foundation for the Arts
Ford Foundation
Galerie Quynh


back to lectures main back to top