Position 1 - Vị Trí 1
Approximately 50cm x 60cm, x 25cm - Kích thước khoảng 50cm x 60cm, x 25cm
Ink and black thread on silk stretched over mirrors and framed in painted wood
Mực và chỉ đen trên Lụa căng qua kính thuỷ và khung gỗ
2010
$1,000


« prev [ back to the exhibition page ] next »